Algemene veilingvoorwaarden

Versie 2.2, 2023-11-23

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 – Toepassing

Artikel 3 – Registratie

Artikel 4 – Privacyverklaring

Artikel 5 – De veilingsprocedure

Artikel 6 – Beschrijving van producten

Artikel 7 - Het bod

Artikel 8 - Afsluiten van inkoopovereenkomst

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Facturering en betaling

Artikel 11 - Toepasselijke rechten

Artikel 12 – Overige bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

Algemene veilingvoorwaarden: deze algemene voorwaarden voor veilingen;

Consument: een natuurlijke persoon wiens acties niet worden uitgevoerd voor doelstellingen met betrekking tot de loop van een transactie, een beroep of een bedrijf;

Product: een of meerdere goederen die worden aangeboden op de veilingwebsite;

Veilingwebsite: Online veilingwebsite waar bieders producten kopen van vidaXL;

Bieder: een consument die zich registreert of heeft geregistreerd om deel te nemen aan een veiling op de door vidaXL voorgeschreven wijze;

Bod: het bedrag geboden door de bieder op een veiling voor een product, plus de belasting en servicekosten;

Inkoopovereenkomst: de inkoopovereenkomst die is gesloten tussen de verkoper en koper bij toewijzing; 

Koper: De bieder aan wie het product is toegewezen;

Persoonlijke gegevens: de (persoonlijke) gegevens die een persoon traceerbaar maken die aan vidaXL verstrekt moeten worden door de consument om zich te registeren en te bieden op een veiling;

Toewijzing: de expliciete verklaring van vidaXL aan de koper dat de veiling waarop de koper heeft geboden is toegewezen aan de koper. Deze verklaring kan betekenen dat er per e-mail een bevestiging is gestuurd;

Veiling: de online veiling via de veilingwebsite voor de verkoop van een of meerdere producten;

Leverancier: vidaXL is de verkoper vis-à-vis de koper voor alle goederen aangeboden op de veilingwebsite;

vidaXL: vidaXL B.V.

Artikel 2 - Toepassing

2.1. Naast de ALGEMENE VOORWAARDEN, gelden de ALGEMENE VEILINGSVOORWAARDEN ook voor de relatie tussen de leverancier en bieder voor elke veiling, het gebruik van de veilingwebsite, de registratie van de bieder bij vidaXL voor deelname aan de veilingen en elke veiling die plaatsvindt. Alle (algemene) voorwaarden van een bieder zullen afgewezen worden door vidaXL.

2.2. In het geval van deelname aan een veiling, zijn bieders verplicht aan elkaar en elke bieder verplicht aan vidaXL om te handelen in overeenstemming met deze algemene veilingvoorwaarden. Een bieder belooft zich te verplichten aan vidaXL om volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de voorwaarden die op de veilingen van vidaXL van toepassing zijn en dat hij/zij afziet van alle maatregelen die schadelijk kunnen zijn voor de belangen van vidaXL.

Artikel 3 – Registratie

3.1. Om deel te nemen aan een veiling als bieder, is het verplicht om je op de door vidaXL voorgeschreven manier te registeren en in te stemmen met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een veiling van vidaXL. Deelname aan een veiling is onder geen enkele omstandigheid toegestaan als je niet bevoegd bent om rechtshandelingen uit te voeren of als je juridisch onbekwaam bent. vidaXL behoudt zich te allen tijde het recht voor om bieders, om eigen redenen, het recht zich te registeren voor en het deelnemen aan een veiling af te wijzen en/of dat recht unilateraal te beëindigen.

3.2. De bieder moet zichzelf op het eerste verzoek van vidaXL identificeren. Doet de bieder dit niet, dan komt hij/zij niet in aanmerking voor deelname aan de veiling.

3.3. Bij het registreren ben je verplicht om alle door vidaXL aangevraagde informatie volledig, correct en waarheidsgetrouw te verstrekken en om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die je hebt verstrekt te garanderen. Je bent verplicht om vidaXL gelijk op de hoogte te stellen als deze gegevens gewijzigd worden. Het recht om de geldigheid van een registratie en de in dat verband verstrekte informatie te beoordelen berust uitsluitend bij vidaXL.

3.4. Als je de mogelijkheid hebt gekregen om gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord, zijn deze bij gebruik voor een veiling strikt persoonsgebonden en mogen deze niet gedeeld worden met derden. Als je redenen hebt om te geloven dat een derde je wachtwoord weet, moet je vidaXL hier gelijk over inlichten. Je bent aansprakelijk voor en gebonden aan alle acties die plaatsvinden tijdens een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van je wachtwoord en gebruikersnaam, ook als ze worden misbruikt nadat je er niet voorzichtig genoeg mee bent geweest. vidaXL heeft het recht, of het nu namens een leverancier handelt of niet, om naleving van je betalingsverplichtingen te eisen die voortvloeien uit biedingen gedaan met je gebruikersnaam en wachtwoord.

3.5. Je kunt gebruikmaken van de veilingwebsite zodra de registratieprocedure is afgerond en het gebruikersaccount is aangemaakt. Het gebruikersaccount kan op elk moment gesloten worden door vidaXL zonder afbreuk te doen aan alle verplichtingen die je hebt uit de periode vóór de terminatie van het gebruikersaccount en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die ook na sluiting van het gebruikersaccount van kracht blijven.

Artikel 4 – Privacyverklaring

4.1. Door je te registreren op de veilingwebsite geef je aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met het privacybeleid en het cookiebeleid.

vidaXL behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking op het bezoekgedrag van de bieder op de website op te slaan (inclusief het gebruikte IP-adres) als er een vermoeden is dat het account van de bieder of de website niet juist gebruikt wordt. Voor meer informatie over hoe vidaXL persoonlijke gegevens van de bieder gebruikt en het gebruik van cookies op de website, verwijzen we je naar vidaXL's privacybeleid, dat te vinden is op vidaXL's website.

Artikel 5 – De veilingsprocedure

5.1. De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door vidaXL bepaald. Dit betekent onder andere dat vidaXL de loop van gebeurtenissen voor en tijdens de veiling bepaalt en, zonder reden te vermelden, bieders wel of niet toe mag laten tot de veilig, een of meerdere producten niet toe mag voegen aan de veiling of de (compositie van) producten mag veranderen, een bieding niet mag herkennen en het als ongeldig mag verklaren en opschorten, de veiling mag vervatten of annuleren en/of andere maatregelen mag nemen die vidaXL nodig acht.

5.2. De duur van een veiling is aangegeven op de veilingwebsite. vidaXL heeft echter het recht om een veiling op elk moment te annuleren, te beëindigen of (voortijdig) te verlengen. Als een veiling niet voor alle bieders beschikbaar is vanwege technische problemen, kan vidaXL het recht om de veiling te verlengen gebruiken, maar is het niet verplicht dit te doen.

5.3. Bieders zijn verplicht instructies en aanwijzingen te volgen die door of namens vidaXL zijn gegeven in het kader van een veiling.

5.4. De veiling zal plaatsvinden in de volgorde aangegeven in de veilingcatalogus op de veilingwebsite. vidaXL heeft echter het recht om van deze volgorde af te wijken.

5.5. De bieder accepteert speciale voorwaarden die kunnen ontstaan tijdens een online veiling en de (technische) problemen die zich kunnen voordoen. Deze problemen zijn onder andere het onvermogen om toegang te krijgen tot de veilingwebsite of een specifieke veiling, het onvermogen om een bod te plaatsen, fouten of defecten op de veilingwebsite en/of de onderliggende hardware en/of netwerkproblemen en/of software van de veilingwebsite. Bovendien kan onderhoud van de veilingwebsite en/of het onderliggende systeem betekenen dat problemen ontstaan die de toegang tot de veilingwebsite en/of de veiling beperken en/of het niet mogelijk maken om een bod te plaatsen.

Artikel 6 – Beschrijving van producten

6.1. Beschrijvingen van een product en alle informatie op de veilingwebsite zijn gemaakt op een "know best"-basis. Het kan daarom gebeuren dat een beschrijving van een product incorrect of onvolledig is. Een bieder accepteert de mogelijkheid dat de beschrijving van een product incorrect of onvolledig is en kan daarom geen claims of rechten ontlenen aan de beschrijving en andere informatie.

Artikel 7 - Het bod

7.1. Biedingen moeten geplaatst worden op de manier die vidaXL aangeeft op de veilingwebsite. De veiling wordt behandeld volgens het "hoogste bieder"-principe. vidaXL heeft het recht om de manier waarop een veiling verloopt op elk moment tijdens een veiling te veranderen. vidaXL heeft het recht om een bod niet te erkennen als vidaXL hier grondige redenen voor heeft.

7.2. Een bod van een bieder telt als een aanbod aan vidaXL. De bieder is gebonden aan het aanbod dat bindend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk is.

Artikel 8 - Afsluiten van inkoopovereenkomst

8.1. Elk bod dat je op vidaXL-veilingen plaatst, is een juridisch aanbod om het artikel te kopen. Je mag een bod niet intrekken, behalve in beperkte omstandigheden die zijn aangegeven door de toepasbare wetten, bijvoorbeeld wanneer het artikel niet overeenkomt met de beschrijving op de website.

8.2. Deelname aan een veiling betekent niet dat de goederen aan de bieder worden verkocht. Zelfs als de veilingwebsite aangeeft dat een veiling plaatsvindt onder het "hoogste bieder"-principe, betekent dit niet dat het noodzakelijkerwijs leidt tot een inkoopovereenkomst.

8.3. De bieder is zich ervan bewust dat de goederen die in de veilingen verkocht worden eigendom zijn van vidaXL. De inkoopovereenkomst is tussen de koper en vidaXL.

8.4 In het geval dat het toegewezen product(en) niet gekocht is door de (prospectieve) koper binnen de opgegeven periode, heeft vidaXL het recht om de overeenkomst met de (prospectieve) koper door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de gekochte goederen te verkopen aan een of meerdere derde partijen. De (prospectieve) koper is verplicht om vidaXL te compenseren voor alle schade als gevolg van de overtreding. Na de overdracht van eigendom van het toegewezen product(en) aan de (prospectieve) koper, kan de (prospectieve) koper geen aanspraak meer maken op ontbinding van de inkoopovereenkomst.

8.5 Als een aankoop niet mogelijk is door omstandigheden die buiten de controle van de (prospectieve) koper vallen en niet kunnen worden toegeschreven aan de (prospectieve) koper (bv. omdat een derde partij het in beslag heeft genomen), heeft vidaXL het recht om de overeenkomst per schriftelijke verklaring aan de (prospectieve) koper te beëindigen. In dit geval is vidaXL niet verplicht om meer te doen dan de betaalde aankoopprijs terugbetalen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1. De consument kan een overeenkomst zonder reden sluiten vanaf het moment dat de bestelling wordt gedaan en tot veertien dagen na ontvangst van de bestelling. vidaXL mag de consument naar de reden voor de sluiting vragen, maar hem/haar niet verplichten hier antwoord op te geven.

9.2. De afkoelingsperiode waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 loopt veertien dagen nadat de consument, of een derde die vooraf is aangewezen door de consument en niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen af, of:

  • als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een derde die vooraf is aangewezen door de consument en niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij/zij de consument daar voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, een bestelling voor meerdere producten met verschillende levermomenten weigeren;
  • als de levering van een product uit meerdere verzendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of de derde die vooraf is aangewezen door de consument en niet de vervoerder is, de laatste verzending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • in het geval van overeenkomsten voor reguliere leveringen van producten tijdens een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een derde die vooraf is aangewezen door de consument en niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 10 – Facturering en betaling

10.1. Tenzij er een andere overeenstemming is bereikt, moet de koper het verschuldigde bedrag binnen drie dagen na de afronding van de online veiling betalen.

10.2 Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor producten die via een veiling gekocht zijn.

Artikel 11 - Toepasselijke rechten

11.1. Op deze voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit veilingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Overige bepalingen

12.1. vidaXL behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. In het geval van aanpassingen zijn de nieuwe voorwaarden vanaf de eerstvolgende veiling van toepassing. De huidige voorwaarden aan het begin van een transactie zijn van toepassing totdat de transactie voltooid is. Het voortgezette gebruik van de diensten na het wijzigen van de algemene voorwaarden wordt beschouwd als een bindende aanvaarding van de veranderingen.

 


Bijlage(n)

Aanvullende voorwaarden